KOMINÁR

Kominárske služby pre okresy Ružomberok, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš.


Vystavujeme potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína podľa §23 vyhlášky č.401/2007.

NAŠE SLUŽBY

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNOV

Čo všetko zahŕňa čistenie a kontrola komína?

*spriechodnenie spalinovej cesty
*spriechodnenie komínového prieduchu,
*odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu,

*kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
*kontrolu voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču

Vystavenie dokladu o kontrole a čisténí komína podľa vyhlášky

č. 401/2007 Z.Z.


ODDECHTOVANIE

Mechanické odstraňovanie dechtu rotačnou frézou.


VLOŽKOVANIE

Vložkovanie komínov kvalitným nerezovým systémom triedy 1.4404 alebo 1.4828

NEREZOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

stavba kvalitných trojvrstvových nerezových komínov.

Podľa teploty spalín sa určí hrúbka komínovej vložky a jej trieda antikoru, do 450˚C je to 1.4404 o hrúbke 0,6mm, hrúbka izolácie z kamennej mnerálnej vlny 50 mm. U teplôt do 600˚C je to 0,8mm alebo 1mm trieda 1.4828, hrúbka izolácie zo Sibralu 50mm. Vonkajší plášť našich komínových systémov je triedy 1.4301.Ako často treba čistiť komín?

Lehoty čistenia a kontroly komínov podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.Z.

1. Ak sú na komín pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

2. Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

  • raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

3. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

4. Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

5. Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

6. Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

7. Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

8. Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Kontrola komína sa odporúča vykonávať každý rok.

OBJEDNAŤ